Byty Na Vackově

Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân - mục đích tiếp thị

Thông qua văn bản này, quý vị tự nguyện cung cấp sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho công ty Na Vackové 2, s.r.o., Mã số kinh doanh: 05397405, có trụ sở tại Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (tiếp theo chỉ ghi „Nhà quản trị“), và phù hợp với Quy định 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ban ngày ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do những dữ liệu đó và về việc hủy bỏ quy định số 95/46 / EC.(quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân) (được viết tắt GDPR) và Đạo luật số 110/2019 Sb., về xử lý dữ liệu cá nhân.

Quý vị bày tỏ sự đồng ý của mình cho mục đích gửi thông tin tiếp thị và kinh doanh của Nhà quản trị qua e-mail hoặc qua điện thoại.

Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị giống như phạm vi dữ liệu có trong biểu mẫu này, tức là bao gồm tên, họ, địa chỉ e-mail và số điện thoại hoặc dữ liệu cá nhân khác mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Quý vị đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi cấp.
Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào viết thành văn bản, bằng cách gửi đến địa chỉ trụ sở của công ty Na Vackové 2, s.r.o. hoặc bằng phương thức điện tử vào địa chỉ email: reality@metrostavdevelopment.cz.

Nhà quản trị sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị một cách có trách nhiệm phù hợp với các quy chế pháp lý hiện hành và các nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân.

Nếu quý vị tin rằng Nhà quản trị đang xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị không phù hợp với pháp luật, quý vị có thể yêu cầu sửa sai bất cứ lúc nào vào địa chỉ e-mail: reality@metrostavDevelopment.cz.