1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk
A, B, C, D
0-45 m2, 45-65 m2, 66-90 m2, 91-250 m2
Còn trống, Đã đặt trước, Đã đặt cọc, Prodaný
Đánh dấu Byt Bố cục Disp. Tầng Tầng Diện tích Ban công /
Sân hiên (m2)
Sân vườn phía trước Hầm /
Kho (m2)
Hướng Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thời hạn chuyển đến Tình trạng Thẻ căn hộ
A.2.1 2+kk 2 52.4 m2 11.2  / -   - 3.4 m2 S,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.2 2+kk 2 52.4 m2 9.9  / -   - 3.1 m2 S,V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.3 2+kk 2 46.4 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.4 2+kk 2 46.2 m2 17  / -   - 2 m2 V 6 890 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.2.5 2+kk 2 46.8 m2 11.5  / -   - 2.6 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.6 1+kk 2 31.6 m2 7.5  / -   - - Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.7 1+kk 2 31.7 m2 9.3  / -   - - V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.8 2+kk 2 45.8 m2 11.2  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.9 2+kk 2 45.8 m2 11.2  / -   - - V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.2.10 2+kk 2 51.7 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,Z 7 045 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.2.11 2+kk 2 51.7 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,V 7 045 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.3.1 2+kk 3 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.2 2+kk 3 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.3 2+kk 3 46.6 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.4 2+kk 3 46.3 m2 17  / -   - 2 m2 V 6 947 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.3.5 2+kk 3 47 m2 11.5  / -   - 2.6 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.6 1+kk 3 31.8 m2 7.5  / -   - - Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.7 1+kk 3 31.9 m2 9.3  / -   - - V 4 995 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.3.8 2+kk 3 46 m2 11.2  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.9 2+kk 3 46 m2 11.2  / -   - - V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.10 2+kk 3 51.8 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.3.11 2+kk 3 51.8 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.4.1 5+kk 4 109.5 m2 22.7  / -   - 4.4 m2 S,V,Z 15 170 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.4.2 2+kk 4 46.7 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z 6 826 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.4.3 2+kk 4 46.5 m2 17  / -   - 2 m2 V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.4.4 2+kk 4 47 m2 11.5  / -   - 2.6 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.4.5 1+kk 4 31.8 m2 7.5  / -   - - Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.4.6 1+kk 4 31.9 m2 9.3  / -   - - V 4 973 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.4.7 2+kk 4 46 m2 11.2  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.4.8 2+kk 4 46 m2 11.2  / -   - - V 6 870 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.4.9 2+kk 4 51.8 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.4.10 2+kk 4 51.8 m2 11.1  / -   - 3 m2 J,V 7 215 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.1 2+kk 5 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.5.2 2+kk 5 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 7 676 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.3 2+kk 5 46.6 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.5.4 2+kk 5 46.4 m2 17  / -   - - V 6 983 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.5 2+kk 5 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.5.6 1+kk 5 31.8 m2 7.5  / -   - - Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.5.7 1+kk 5 31.9 m2 9.3  / -   - - V 5 055 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.8 2+kk 5 46 m2 11.2  / -   - - Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.5.9 2+kk 5 46 m2 11.2  / -   - - V 6 862 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.10 2+kk 5 51.8 m2 11.1  / -   - 2.6 m2 J,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.5.11 2+kk 5 51.8 m2 11.1  / -   - 2 m2 J,V 7 302 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.1 2+kk 6 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 634 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.2 2+kk 6 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 7 840 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.3 2+kk 6 46.6 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z 6 948 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.4 2+kk 6 46.4 m2 17  / -   - - V 7 128 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.5 2+kk 6 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.6.6 1+kk 6 31.8 m2 7.5  / -   - - Z 5 014 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.7 1+kk 6 31.9 m2 9.3  / -   - - V 5 164 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.8 2+kk 6 46 m2 11.2  / -   - - Z 6 875 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.9 2+kk 6 46 m2 11.2  / -   - - V 6 905 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.10 2+kk 6 51.8 m2 11.1  / -   - 2.6 m2 J,Z 7 503 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.11 2+kk 6 51.8 m2 11.1  / -   - 2 m2 J,V 7 461 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.1 2+kk 7 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 803 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.2 2+kk 7 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 8 013 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.3 2+kk 7 46.6 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.7.4 2+kk 7 46.4 m2 17  / -   - - V 7 280 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.5 2+kk 7 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z 7 013 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.6 1+kk 7 31.8 m2 7.5  / -   - - Z 5 026 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.7 1+kk 7 31.9 m2 9.3  / -   - - V 5 279 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.8 2+kk 7 46 m2 11.2  / -   - - Z 6 923 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.9 2+kk 7 46 m2 11.2  / -   - - V 6 907 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.10 2+kk 7 51.8 m2 11.1  / -   - 2.6 m2 J,Z 7 670 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.1 2+kk 8 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 968 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.2 2+kk 8 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 8 180 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.3 2+kk 8 46.6 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z 7 095 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.4 2+kk 8 46.4 m2 17  / -   - - V 7 429 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.5 2+kk 8 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z 7 160 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.6 1+kk 8 31.8 m2 7.5  / -   - - Z 5 135 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.8 2+kk 8 46 m2 11.2  / -   - - Z 7 068 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.10 2+kk 8 51.8 m2 11.1  / -   - 2.6 m2 J,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
A.8.11 2+kk 8 51.8 m2 11.1  / -   - 2 m2 J,V 7 791 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.1 3+kk 1 71.5 m2 -  / 8.5   36.7 m2 2.5 m2 S,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.1.2 3+kk 1 71.9 m2 -  / 9.3   50.7 m2 2.4 m2 S,V 9 797 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.3 2+kk 1 52.8 m2 -  / 8.4   73.9 m2 2.5 m2 J,Z 7 948 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.5 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.4   13.3 m2 - J 5 200 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.6 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.4   14.8 m2 2.2 m2 J 5 241 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.7 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.3   16.4 m2 2.2 m2 J - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.1.8 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.4   17.9 m2 2.2 m2 J 5 297 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.9 1+kk 1 34.4 m2 -  / 7.5   19.5 m2 2.2 m2 J 5 153 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.1 3+kk 2 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 421 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.2 3+kk 2 70.1 m2 7.1  / -   - 2.2 m2 S,V 9 411 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.3 2+kk 2 51.6 m2 6.9  / -   - 2.6 m2 J,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.2.4 1+kk 2 34 m2 7.7  / -   - 2.4 m2 J 4 998 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.5 1+kk 2 35.5 m2 6.7  / -   - - J 4 969 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.6 1+kk 2 35.5 m2 7.6  / -   - 2.1 m2 J 5 166 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.7 1+kk 2 35.5 m2 6.7  / -   - 2.1 m2 J 5 116 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.8 1+kk 2 35.5 m2 7.6  / -   - 2.1 m2 J 5 166 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.9 1+kk 2 34 m2 6.7  / -   - 2 m2 J - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.2.10 2+kk 2 51.6 m2 7.9  / -   - - J,V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.3.1 3+kk 3 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 418 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.2 3+kk 3 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 479 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.3 2+kk 3 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 6 963 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.4 1+kk 3 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 085 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.5 3+kk 3 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 9 822 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.6 3+kk 3 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 9 815 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.7 1+kk 3 34 m2 6.7  / -   - - J 4 990 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.8 2+kk 3 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 6 968 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.1 3+kk 4 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 627 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.2 3+kk 4 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 690 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.3 2+kk 4 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 6 969 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.4 1+kk 4 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 197 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.5 3+kk 4 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.4.7 1+kk 4 34 m2 6.7  / -   - - J 5 002 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.8 2+kk 4 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 024 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.1 3+kk 5 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 738 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.2 3+kk 5 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 803 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.3 2+kk 5 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 7 126 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.4 1+kk 5 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 310 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.5 3+kk 5 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.5.6 3+kk 5 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 150 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.7 1+kk 5 34 m2 6.7  / -   - - J 5 115 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.8 2+kk 5 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 181 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.1 3+kk 6 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 852 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.2 3+kk 6 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 868 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.3 2+kk 6 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 7 285 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.4 1+kk 6 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 425 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.5 3+kk 6 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 378 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.6 3+kk 6 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 487 945  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.7 1+kk 6 34 m2 6.7  / -   - - J 5 230 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.8 2+kk 6 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 340 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.1 3+kk 7 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 978 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.2 3+kk 7 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 10 045 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.3 2+kk 7 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 7 453 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.4 1+kk 7 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 546 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.5 3+kk 7 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 612 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.6 3+kk 7 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 605 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.7 1+kk 7 34 m2 6.7  / -   - - J 5 351 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.8 2+kk 7 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 508 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.1 3+kk 8 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 10 197 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.3 2+kk 8 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
C.8.4 1+kk 8 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 663 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.5 3+kk 8 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 838 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.6 3+kk 8 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 831 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.7 1+kk 8 34 m2 6.7  / -   - - J 5 468 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.8 2+kk 8 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 671 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.1 5+kk 1 114.9 m2 -  / 26.8   90.4 m2 3.4 m2 S,V,Z 15 873 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.2 1+kk 1 33.8 m2 -  / 8   28.4 m2 - V 5 216 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.3 1+kk 1 32.2 m2 -  / 8   28.5 m2 - V 5 010 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.4 4+kk 1 88.3 m2 -  / 20.9   109.6 m2 3.4 m2 J,Z 13 096 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.5 1+kk 1 32.1 m2 -  / 8   28.5 m2 - V 4 997 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.6 2+kk 1 55 m2 -  / 11.8   80.1 m2 - J,V 8 443 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.1 5+kk 2 113.1 m2 29.2  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 15 030 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.2 1+kk 2 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 015 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.3 1+kk 2 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 902 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.4 4+kk 2 87 m2 19.5  / -   - 3.4 m2 J,Z 11 925 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.6 2+kk 2 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 492 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.1 4+kk 3 112.9 m2 29  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 15 414 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.2 1+kk 3 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 003 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.3 1+kk 3 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 983 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.4 4+kk 3 87 m2 19.5  / -   - 3.4 m2 J,Z 12 194 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.5 1+kk 3 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 970 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.6 2+kk 3 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 595 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.1 4+kk 4 112.9 m2 29  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 15 746 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.2 1+kk 4 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 115 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.3 1+kk 4 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 040 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.4 4+kk 4 87 m2 19.5  / -   - 3.4 m2 J,Z 12 456 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.5 1+kk 4 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 026 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.6 2+kk 4 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 660 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.1 3+kk 5 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 016 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.2 3+kk 5 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 10 969 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.3 1+kk 5 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 098 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.4 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 083 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.5 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 083 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.6 2+kk 5 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 7 728 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.7 2+kk 5 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 728 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.1 3+kk 6 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 245 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.2 3+kk 6 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 11 099 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.3 1+kk 6 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 107 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.4 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 092 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.5 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
B.6.6 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 7 897 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.7 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 897 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.1 3+kk 7 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 487 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.2 3+kk 7 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 11 242 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.3 1+kk 7 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 222 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.4 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 207 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.5 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 207 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.7 2+kk 7 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
B.8.1 3+kk 8 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 722 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.2 3+kk 8 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 11 477 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.3 1+kk 8 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 333 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.4 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 318 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.5 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 368 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.6 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 8 248 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.7 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 8 298 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.1 5+kk 2 113.2 m2 29.4  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 15 046 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.2 1+kk 2 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 015 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.3 1+kk 2 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 902 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.4 4+kk 2 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 11 905 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.5 1+kk 2 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 889 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.6 2+kk 2 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V 7 423 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.1 4+kk 3 113.1 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 15 442 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.2 1+kk 3 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 053 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.3 1+kk 3 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 983 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.4 4+kk 3 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 12 175 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.5 1+kk 3 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 970 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.6 2+kk 3 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
D.4.1 4+kk 4 113.1 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 15 774 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.2 1+kk 4 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 115 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.3 1+kk 4 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 040 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.4 4+kk 4 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 12 436 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.5 1+kk 4 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 026 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.6 2+kk 4 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V 7 791 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.1 4+kk 5 113.1 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 16 111 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.2 1+kk 5 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 228 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.3 1+kk 5 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 048 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.4 4+kk 5 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 12 701 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.5 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 033 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.6 2+kk 5 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V 7 959 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.1 3+kk 6 74.6 m2 21.1  / -   - 3.3 m2 S,Z 11 238 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.2 3+kk 6 74.9 m2 15.9  / -   - 3.3 m2 S,V 11 092 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.3 1+kk 6 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 107 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.4 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 092 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.5 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 092 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.6 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 8 128 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.7 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V 8 128 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.1 3+kk 7 74.6 m2 21.1  / -   - 3.3 m2 S,Z - Q4 2024 Đã bán Hỏi Poptat
D.7.2 3+kk 7 74.9 m2 15.9  / -   - 3 m2 S,V 11 214 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.3 1+kk 7 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 222 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.4 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 207 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.5 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 207 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.6 2+kk 7 53.9 m2 11.5  / -   - 3.2 m2 J,Z 8 299 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.7 2+kk 7 53.9 m2 11.5  / -   - 3.1 m2 J,V 8 292 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.1 3+kk 8 74.6 m2 21.1  / -   - 3.3 m2 S,Z 11 715 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.4 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 318 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.5 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 318 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.6 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - 3.1 m2 J,Z 8 465 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.7 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 8 248 000  Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat

Giá của căn hộ không có chỗ để xe, có thể mua thêm (giá từ 400 000 Kč đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng tùy theo diện tích của chỗ đậu xe cụ thể) đối với một số căn hộ.

Quý vị hãy xem bản chào khác liên quan đến các căn hộ trong dự án “Các căn hộ gần công viên”.

Byty Na Vackově

Tải xuống