Trung tâm bất động sản

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Điện thoại: 800 26 60 60
E-mail: reality@metrostavdevelopment.cz

Cần phải sắp xếp một cuộc họp cá nhân với người môi giới trước.

Nhà đầu tư

Na Vackově 2, s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
IČ: 05397405

Công ty được đăng ký với OR tại MS ở Praha, phần C, phụ lục 263007

Nhà phát triển

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
IČ: 284 40 412

Công ty được đăng ký tại OR tại MS ở Praha, phần B, phụ lục 14524

Hãy liên hệ với chúng tôi

Luboš Novák
Nhân viên môi giới bất động sản

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
+420 800 266 060
reality@metrostavdevelopment.cz

Vratislav Donát
Vay tài chính để mua nhà

Hypodům
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 731 158 640
vratislav.donat@hypodum.cz