Byty Na Vackově

Tuyên bố của chủ đầu tư

Tất cả các tài liệu và dữ liệu (đặc biệt là có bản chất thương mại, kỹ thuật và quảng cáo), hình ảnh trực quan, hiển thị dự án hoặc các tài liệu khác do công ty Na Vackové 2, s.r.o. trình bày (tiếp theo chỉ ghi “Công ty”), bao gồm tất cả các dữ liệu trên trang web của Công ty, chỉ mang tính chất minh họa, không ràng buộc và không cấu thành bản chào giá hoặc đề nghị ký kết hợp đồng theo tinh thần của Đạo luật số 89/2012 Sb., bộ luật công dân, theo nội dung hiện hành. Đồng thời, công ty có quyền thay đổi chúng. Hợp đồng giữa Công ty và bên ký kết thứ hai chỉ được ký kết khi các bên tham gia hợp đồng đã thống nhất toàn bộ về nội dung của hợp đồng, được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các bên tham gia hợp đồng trên cùng một văn bản. Chủ thể để giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng không qua đường tòa án luôn là Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc có thẩm quyền, xem www.coi.cz.